گنج درون تابوت – آشنایی با شیوه تدفین درگذشتگان دوره اشکانی

در هر دوره از بازه حکومت های مختلف مردم آن دوران با روش خاصی دفن می‌کردند. امروز در گنجیابی با روش دفن مردم در دوره اشکانیان و گنج درون تابوت آشنا شوید.
عقیده به معاد نگاهی بود که مردم به مرگ داشتند و این یک اصل مشترک و واحد بین همه آدمیان در تمام دورانها و در سرزمینهای مختلف بوده است .در جوامع اولیه تصور روح و روان بسیار مبهم و پیچیده است . بشر نخستین اجداد و اموات خود را می پرستیدند و این پرستش نیاکان خالی از فکر بقایای روح نبود .ادامه و باقیمانده این باورهای دینی یکی از جریانهایی است که در تدفین های تابوتی و خمره ای و … دخیل بوده است .

(بیشتر…)